Podatek minimalny w Polsce od 2024 roku

Kto od 2024 r. będzie płacić podatek minimalny

Od 2024 roku przestaje obowiązywać zawieszenie przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Podatnicy, zwłaszcza ci o niskiej rentowności, powinni sprawdzić, czy będą musieli płacić ten podatek przy rozliczeniu za 2024 rok. Zmiany w przepisach dotyczą też tych, którzy już dokonali oszacowania podatku minimalnego.

Ważne uwagi

Podatnicy z rokiem podatkowym różnym od kalendarzowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2024 r. i kończy po 31 grudnia 2023 r., są zwolnieni z płacenia podatku minimalnego do końca tego roku podatkowego.

Obowiązek płacenia podatku minimalnego

Podatek minimalny obejmuje spółki CIT opodatkowane w Polsce oraz podatkowe grupy kapitałowe, które poniosły straty lub osiągnęły niski poziom dochodowości. Obowiązek zapłaty podatku występuje, gdy podatnicy CIT ponieśli stratę z działalności operacyjnej lub ich dochody w stosunku do przychodów nie przekraczają 2%.

Wysokość, sposób obliczenia i zapłaty podatku minimalnego

Minimalny podatek wynosi 10% podstawy opodatkowania, która obejmuje 1,5% przychodów (innych niż z zysków kapitałowych) oraz przekraczające limit koszty. Można także wybrać uproszczoną metodę obliczeń, gdzie podstawa to 3% wartości przychodów. Podatek płaci się do końca trzeciego miesiąca roku następnego, bez zaliczek na poczet podatku. Zapłaconą kwotę można odliczyć od CIT przez trzy kolejne lata podatkowe.

Przepisy o podatku minimalnym weszły w życie 1 stycznia 2022 r., ale zostały zawieszone na dwa lata. Pierwsze rozliczenie podatku minimalnego nastąpi do końca marca 2025 r., za rok podatkowy 2024.

Przepisu o podatku minimalnym nie stosuje się do podatników:

 1. W roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym
 2. Będących przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 15c ust. 16 updop (to m.in. banki krajowe, skok-i, instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne itp.)
 3. Jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy
 4. Których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada:
 1. a) bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 5%:
 • udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub
 • ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
 1. b) innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym
 1. Jeżeli w roku podatkowym większość uzyskanych przez nich przychodów innych niż z zysków kapitałowych zostało osiągniętych w związku z:
 1. a) eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych,
 2. b) wydobywaniem kopalin, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach,
 3. c) wykonywaniem działalności leczniczej,
 4. d) transakcjami, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych (tak jest np. w przypadku branży energetycznej)
 1. Wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli:
 1. a) rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz
 2. b) obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 2%
 • przy czym przy ustalaniu warunków, o których mowa w lit. a i b, uwzględnia się wszystkie spółki z grupy będące polskimi rezydentami podatkowymi lub należące do podatkowej grupy kapitałowej
 1. Będących małymi podatnikami
 2. Będących spółkami komunalnymi
 3. Którzy osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych, w jednym z trzech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy, za który należny jest minimalny podatek dochodowy, w wysokości co najmniej 2%
 4. Postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym
 5. Będących stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji podatkowej
 6. Firm faktoringowych
 7. Będących przedsiębiorstwami górniczymi otrzymującymi pomoc publiczną

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!