Ciekawostki księgowego – grudzień 2023

Grudzień przynosi wiele istotnych zmian i aktualizacji w świecie księgowości i finansów, które mogą znacząco wpłynąć na działalność firm. Omówimy kwestie takie jak zmiany w etykietowaniu wina, przesunięcia terminów dotyczących informacji o cenach transferowych, a także nowe zasady dotyczące e-Doręczeń i kas rejestrujących. Poznamy także nowości w zakresie narzędzi takich jak Kreator wniosku ORD-IN, a także zmiany w przepisach dotyczących stanowisk pracy i handlu w szczególne dni.

Spis treści

 • Nowe wymagania w zakresie etykietowania wina
 • Przedłużenie terminu złożenia informacji o cenach transferowych za
  2022 r.
 • MF ostrzega przed fałszywymi e-mailami
 • Trwają konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie wystawiania
  faktur w KSeF
 • e-Doręczenia dla przedsiębiorców – przesunięcie terminu
 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących
 • Kreator wniosku ORD-IN – nowe narzędzie do wypełniania wniosku
  o wydanie interpretacji indywidualnej
 • Nowe wymagania dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory
  ekranowe
 • Zakaz handlu w Wigilię przypadającą w niedzielę
 • Kasy o zastosowaniu specjalnym z elektronicznym zapisem kopii
 • Zastrzeżenie numeru PESEL
 • Zaniechanie poboru podatku od subwencji z PFR
 • Automatyczne zmiany wpisu w PKD w tym PKD 93.29.Z

Nowe wymagania w zakresie etykietowania wina

Od 8 grudnia 2023 r. obowiązują nowe unijne przepisy dotyczące etykietowania wina w zakresie wykazu składników i informacji o wartości odżywczej. Obowiązek podawania tych danych szczegółowych dotyczy wszystkich win i aromatyzowanych produktów sektora wina wprowadzanych do obrotu w Unii Europejskiej.

Nowe prawo dopuszcza możliwość poinformowania konsumenta o składnikach wina i jego wartości odżywczej za pomocą środków elektronicznych wskazanych na etykiecie, np. przy użyciu kodu QR.

Ważne

Obowiązek dostosowania informacji na etykietach, w zakresie wykazu składników i wartości odżywczej, ma zastosowanie od 8 grudnia 2023 r. zarówno do win, jak i aromatyzowanych produktów sektora wina. Wyroby, które zostały wyprodukowane przed 8 grudnia 2023 roku, mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu zgodnie z wymogami dotyczącymi etykietowania obowiązującymi przed tą datą, aż do wyczerpania zapasów.

Komisja Europejska pracuje nad wytycznymi dotyczącymi nowych wymagań w zakresie etykietowania wina. Dokument ten będzie zawierał pytania i odpowiedzi w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z wdrażaniem nowych przepisów. Przewodnik zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej również w języku polskim.

Podstawa prawna
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina i (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 435 z 6 grudnia 2021 r., str. 262 z późn. zm.)
• rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1606 z 30 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/33 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych dla wina oraz dotyczących przedstawiania obowiązkowych danych szczegółowych produktów sektora wina, a także przepisów szczegółowych dotyczących oznaczania i określania składników produktów sektora wina, oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/273 w odniesieniu do certyfikacji importowanych produktów sektora wina (Dz.Urz. UE L 198 z 8 sierpnia 2023 r. , str. 6)

Przedłużenie terminu złożenia informacji o cenach transferowych za 2022 r.

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu złożenia informacji o cenach transferowych. Przedłużono w nim termin złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 11t ust. 1 updop oraz art. 23zf ust. 1 updof, do 31 stycznia 2024 r. w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Przedłużenie ma zastosowanie do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r., składanych przez podmioty określone w art. 11t ust. 1 i 3 updop oraz art. 23zf ust. 1 i 3 updof.

Ważne

Przedłużenie terminu dotyczy tych podatników PIT i CIT, którzy mieli obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych za 2022 r. Zyskali zatem więcej czasu na przygotowanie wymaganych informacji podatkowych TPR. Publikacja rozporządzenia przedłużającego ten termin tuż przed upływem podstawowego terminu przekazania tej informacji poddaje w wątpliwość fakt skuteczności tego przedłużenia. Podatnicy nie czekają przecież do ostatniej chwili, aby wywiązać się z obowiązku złożenia wymaganych informacji podatkowych.

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych – Dz.U. z 2023 r. poz. 2571

MF ostrzega przed fałszywymi e-mailami

MF wydało komunikat, w którym ostrzega podatników przed fałszywymi e-mailami, których autor podszywa się pod Ministerstwo Finansów i informuje o zwrocie podatku. MF przypomina, że nie wysyła tego typu wiadomości do podatników.

W otrzymywanych przez podatników wiadomościach e-mail nadawca informuje o przysługującym im zwrocie nadpłaconego podatku i zachęca do zalogowania się w serwisie e-Urząd Skarbowy. W rzeczywistości po kliknięciu w baner logowania podatnik jest kierowany na stronę, która służy do wyłudzania danych. Fałszywa wiadomość zawiera logo Ministerstwa Finansów i serwisu e-Urząd Skarbowy oraz adres Ministerstwa Cyfryzacji.

Ważne

Otwieranie linków zawartych w takich wiadomościach jest niebezpieczne. Oszuści próbują w ten sposób uzyskać dane kont bankowych oraz kart płatniczych podatnika. Klienci biur rachunkowych powinni zostać poinformowani o konieczności zachowania ostrożności z zaleceniem nieotwierania linków z podejrzanej korespondencji, a także nieodpowiadania na takie wiadomości.

Trwają konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie wystawiania faktur w KSeF

Do 18 grudnia 2023 r. można zgłaszać opinie do projektów dwóch rozporządzeń przygotowanych przez MF w związku z planowanym wdrożeniem obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. Jedno to rozporządzenie techniczne. Drugie to nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Zawarte w projektach rozwiązania mają być stosowane już w pierwszym etapie funkcjonowania obowiązkowego KSeF.

Przedstawione do konsultacji rozporządzenie techniczne – oprócz dotychczasowych rozwiązań – zawiera dodatkowo regulacje określające:

• zakres danych pozwalający na dostęp w KSeF do faktur wystawionych w awarii i niedostępności oraz dla faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA,
• sposoby oznaczania kodami QR faktur wystawionych w KSeF i wprowadzonych do KSeF (w przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności), udostępnianych nabywcy w inny sposób niż w KSeF lub używanych poza KSeF,
• nowe rodzaje uprawnień i metod uwierzytelnień, także w odniesieniu do faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA.

Jeżeli chodzi o przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur istotne rozwiązania w projekcie, wdrażające obligatoryjny KSeF to:

• dodanie od 1 stycznia 2025 r. do katalogu danych na fakturze wystawianej przez podatników zwolnionych, NIP nabywcy i sprzedawcy,
• regulacje upraszczające i ułatwiające dokumentowanie transakcji obejmujących usługi ciągłe (np. dostawa mediów).

Ważne

KSeF będzie obowiązywał wszystkich podatników VAT. Projektowane rozporządzenia będą wpływały na praktykę wykonywania tego obowiązku. Na etapie konsultacji można zgłosić zauważone problemy, które mogą powstać gdy omawiane regulacje wejdą w życie. Z tego względu warto zgłosić swoje uwagi na tym etapie. Może to stanowić podstawę do wprowadzenia zmian w projekcie, które ułatwią podatnikom stosowanie projektowanych regulacji.

Uwagi do obydwu projektów można przesyłać do 18 grudnia 2023 r. na adres sekretariat.PT@mf.gov.pl

Źródło: komunikat MF z 27 listopada 2023 r. pt. „Konsultacje rozporządzeń w sprawie powszechnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)” – opubl. na www.mf.gov.pl

e-Doręczenia dla przedsiębiorców – przesunięcie terminu

e-Doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Firmy mają założyć skrzynki dla e-doręczeń i posługiwać się tą usługą obowiązkowo.

Skrzynkę do e-Doręczeń muszą mieć przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG i w KRS. Poza firmami jednoosobowymi i spółkami adres do e-Doręczeń muszą również mieć inne podmioty niepubliczne wpisane do KRS, na przykład fundacje i stowarzyszenia.

Można założyć skrzynkę do e-Doręczeń jako obywatel, ale dla swojej firmy należy założyć kolejną – jako przedsiębiorca. W takim przypadku nie można posługiwać się tą samą skrzynką.

Ważne

Pierwotnie, poczynając od 10 grudnia 2023 r., firmy rejestrowane w KRS miały automatycznie wnioskować o adres do e-Doręczeń, a te zarejestrowane w KRS przed tym terminem miały założyć skrzynkę do e-Doręczeń najpóźniej do 10 marca 2024 r. Minister Cyfryzacji zdecydował jednak o przedłużeniu tego terminu na 31 grudnia 2023 r., co przesunęło również termin założenia skrzynki do e-Doręczeń dla podmiotów wpisanych już do KRS do 30 marca 2024 r. Minister zapowiedział, że planuje wystąpić z inicjatywą legislacyjną w celu dalszego przedłużenia terminu realizacji tego obowiązku do 1 stycznia 2025 r. Dopóki to się nie stanie, należy przyjąć, że:

• firmy, które zarejestrują działalność po 31 grudnia 2023 r. (w KRS lub CEIDG), będą zakładać skrzynki do e-Doręczeń przy okazji rejestracji firm;

• firmy, które powstały przed 1 stycznia 2024 r. będą musiały założyć skrzynkę do edoręczeń w terminie:
– do 30 marca 2024 r. (firmy z rejestru KRS),
– do 30 września 2026 r. (firmy z rejestru CEIDG).

Źródło: • komunikat pt. „e-Doręczenia dla przedsiębiorców” zaktualizowane na dzień 22 września 2023 r.– opubl. na www.biznes.gov.pl

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących

MF wydał rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Rozporządzenie powiela dotychczasowe rozwiązania przyjęte w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Nie zmienia się również katalog czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży.

Ważne

Z końcem 2023 r. przestaje obowiązywać rozporządzenie określające zasady korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązywało ono w latach 2022–2023. MF wydał kolejne rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas. Będzie ono obowiązywało w 2024 r. Dobrą informacją dla klientów biur rachunkowych jest to, że zakres dotychczas stosowanych zwolnień nie uległ zmianie.

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz.U. z 2023 r. poz. 2605

Kreator wniosku ORD-IN – nowe narzędzie do wypełniania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Podatnicy, którzy chcą wiedzieć, czy prawidłowo stosują przepisy podatkowe w swojej indywidualnej sprawie, występują do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Informacją Skarbową opracowało i udostępniło tzw. kreator wniosku ORD-IN. Jest on dostępny pod adresem: https://ord-in.podatki.gov.pl/.

Ważne

Warto poinformować klientów biur rachunkowych o powstaniu narzędzia ułatwiającego przygotowanie i złożenie wniosku ORD-IN, czyli wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Kreator zawiera interaktywny formularz wniosku ORD-IN umożliwiający wypełnienie i wygenerowanie wniosku, zawierający wskazówki przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, które pomogą we właściwym jego sporządzeniu. Uzyskana interpretacja indywidualna chroni podatnika, który się do niej zastosuje, więc warto korzystać z tego narzędzia, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami nieprawidłowych rozliczeń podatkowych.

Nowe wymagania dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

W listopadzie 2023 r. znowelizowano rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2367). Nowelizacja nadała nowe brzmienie załącznikowi, który określa minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Nowelizacja przepisów wiąże się z koniecznością wypełnienia zmienionych wymogów przewidzianych dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Pracodawcy zatrudniający pracowników na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe powinni się zapoznać ze zmienionymi wymogami, sprawdzić, kto i w jakim wymiarze używa tego rodzaju sprzętu w pracy, ustalić, jakie wyposażenie należy dokupić (niektóre elementy wyposażenia należy uzgodnić z pracownikiem), ustalić budżet, zakupić wymagany sprzęt, skorygować wewnątrzzakładowe regulacje w zakresie wyposażenia stanowisk pracy, sporządzić protokoły zdawczo-odbiorcze przekazywanego wyposażenia oraz zorganizować proces wydania go pracownikom.

Ważne

Pracodawcy mają 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w znowelizowanym rozporządzeniu. Mają zatem na to czas do 17 maja 2024 r.

Natomiast nowe miejsca pracy – tworzone po wejściu w życie nowych wymogów – należy organizować od razu z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych znowelizowanymi przepisami.

Dodajmy, że nowelizacja wprowadziła także możliwość refundowania pracownikom szkieł kontaktowych korekcyjnych. Dotychczas przepisy odnosiły się wyłącznie do refundacji okularów. Po zmianach dopuszczalne jest refundowanie obu rodzajów wydatków, tj. okularów lub szkieł kontaktowych – jeżeli konieczność ich stosowania zaleci lekarz podczas badań profilaktycznych.

Podstawa prawna

§ 1–3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz.U. z 2023 r. poz. 2367

Zakaz handlu w Wigilię przypadającą w niedzielę

Sejm uchwalił przepisy o zakazie handlu w niedzielę. Zmiana ma na celu jednoznaczne przesądzenie, że w przypadku gdy Wigilia przypada w niedzielę, jest objęta zakazem handlu. W zamian handel będzie można prowadzić w dwie niedziele poprzedzające Wigilię. Senat nie wprowadził poprawek, a ustawa czeka obecnie na podpis Prezydenta i publikację w Dz.U.

Ważne

Nowelizacja będzie wprowadzana na tzw. ostatnią chwilę. Dla podatników zajmujących się handlem nie będzie to sytuacja komfortowa, ponieważ będzie wymagała zmian w przyjętym w grudniu grafiku zatrudnienia. Nowelizacja spowoduje, że już 10 grudnia 2023 r. stanie się niedzielą handlową, co będzie wymagało stosownych zmian organizacyjnych w placówkach handlowych.

Źródło: Ustawa z 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni – ustawa została podpisana przez Prezydenta

Kasy o zastosowaniu specjalnym z elektronicznym zapisem kopii

Podatnicy mogą sprzedawać kasy, które mają ważne potwierdzenia o spełnieniu przez nie funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym ważność tych potwierdzeń kończy się 31 grudnia 2023 r.

Kasami specjalnymi są kasy:
• przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
• przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych,
• przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego,
• rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie,
• przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych lub składach celnych,
• umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

Ważne

W 2024 r. podatnicy nie będą już mogli kupić kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii o przeznaczeniu specjalnym. W sprzedaży pozostaną tylko kasy online. Natomiast podatnicy, którzy używają kas z elektronicznym zapisem kopii nabytych przed 1 stycznia 2024 r., mogą to robić nadal. Nie będą zobowiązani do ich wymiany na kasy online. Podatnicy, którzy zamierzają wymienić kasę o zastosowaniu specjalnym lub będą zobowiązani do jej zakupu, a chcą, aby była to kasa starego typu, tj. kasa z elektronicznym zapisem kopii, muszą dokonać zakupu i zafiskalizować ją do końca 2023 r. Mimo że potwierdzenia dla tych kas stracą ważność, będzie je można nadal użytkować.

Podstawa prawna

art. 145a ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1852

Zastrzeżenie numeru PESEL

17 listopada 2023 r. zostały wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono, z odpowiedzialności np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki.

Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych skutków kradzieży tożsamości, weszła w życie 22 lipca 2023 r., ale praktyczna możliwość jej stosowania pojawiła się dopiero od 17 listopada 2023 r., kiedy to zostały wdrożone stosowne rozwiązania techniczne. Minister Cyfryzacji podał taki termin w specjalnym komunikacie.

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL może dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą e-usługi, aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy. Wzory wniosków składanych w związku z zastrzeżeniem PESEL lub cofnięciem takiego zastrzeżenia zostały określone w drodze rozporządzenia.

Ważne

17 listopada 2023 r. rozpoczęto proces, którego celem jest pełne wdrożenie zabezpieczenia danych osób fizycznych przed ewentualnymi konsekwencjami kradzieży tożsamości. Instytucje finansowe, notariusze i sądy mają rozpocząć proces integracji z systemem i czas na wdrożenie nowego rozwiązania mają do 1 czerwca 2024 r. Wtedy to ustawa będzie obowiązywała w pełni, tzn. obywatele, którzy będą mieli zastrzeżony PESEL, a padną ofiarą oszustów i na skradzione im dane ktoś wyłudzi kredyt, nie będą musieli takiego kredytu spłacać. Oznacza to, że na pełną ochronę trzeba jeszcze poczekać aż proces „integracji” się zakończy. Niezależnie od przyjętych rozwiązań prawnych warto samodzielnie zadbać o ochronę swoich danych osobowych, zabezpieczając je przed dostępem osób nieuprawnionych, na tyle, na ile jest to możliwe na poziomie indywidualnym.

Podstawa prawna

komunikat Ministra Cyfryzacji z 31 października 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych – M.P. z 2023 r. poz. 1194

rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL – Dz.U. z 2023 r. poz. 2485

Zaniechanie poboru podatku od subwencji z PFR

W 2024 r. – tak jak w 2023 roku – nie będzie obowiązku poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji udzielonych przez PFR.

Zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia subwencji z PFR obowiązuje od 1 czerwca 2021 r. i miało obowiązywać do końca 2023 r. Chodzi o zaniechanie podatku od umorzonych subwencji finansowych lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez PFR w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.

Ważne

Jeżeli projekt rozporządzenia zostanie przyjęty, podatnicy PIT i CIT, którzy korzystali z pomocy finansowej z PFR w postaci subwencji lub finansowania preferencyjnego, nie zapłacą podatku od przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia tych świadczeń dokonanych w 2024 r.

Źródło:

projekt z 10 listopada 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju – opubl. na legislacja.gov.pl

Korekta odpisu na zfśs za 2023 r.

Na koniec 2023 r. pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają obowiązek dokonać przeliczenia średniego zatrudnienia oraz dokonać korekty odpisów dokonanych w trakcie roku na ten fundusz. Korekta powinna uwzględniać zmianę wysokości odpisu na fundusz, która nastąpiła od 1 lipca 2023 r.

Ważne

W przypadku gdy w chwili dokonywania korekty na koncie funduszu nie będzie pieniędzy, wówczas wystąpi na nim saldo ujemne. W takiej sytuacji nie ma podstaw do pomniejszenia odpisu ustalonego na następny rok, a pracodawca nie ma możliwości odzyskania środków wykorzystanych ponad odpis wynikający z rzeczywistego poziomu zatrudnienia. Dokonanie korekty w 2023 r. wymaga więcej pracy, ponieważ w 2023 r. odpis na fundusz miał dwie różne podstawy wymiaru.

Za niedopełnienie obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z zarządzaniem i gospodarowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym również za zaniechania lub nieprawidłowości w czynnościach związanych z corocznym korygowaniem odpisów, przepisy przewidują grzywnę do 2000 zł (art. 96 § 1a Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i art. 12a ustawy o zfśs). W tych sprawach sąd orzeka na podstawie wniosku pochodzącego od właściwego organu, tj. Państwowej Inspekcji Pracy, w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna

art. 5l, art. 12a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 998; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1586

Automatyczne zmiany wpisu w PKD w tym PKD 93.29.Z

PKD 93.29.Z zostało 1 sierpnia 2020 r. zastąpione podklasami: 93.29.A i 93.29.B. Na mocy przepisu przejściowego możliwość posługiwania się PKD 93.29.Z miała istnieć najpierw do końca lipca 2022 r., a później do końca 2023 r. Obecnie projektowane jest kolejne wydłużenie tego terminu do końca 2025 roku. Projekt zakłada, że po tym czasie zmiana w rejestrze zostanie wprowadzona automatycznie.

Zmiana PKD dotyczy przedsiębiorców posługujących się podklasą PKD 93.29.Z w związku z podziałem podziału klasy PKD 93.29, na poziomie krajowym klasyfikacji, na dwie podklasy:
• 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni i
• 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Ważne

Na podstawie przepisu przejściowego, przedsiębiorcy którzy, jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej mają wskazany kod PKD 93.29.Z i którzy po wejściu w życie nowelizacji nie złożyli wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, mogą nadal posługiwać się starą klasyfikacją. Pierwotnie mieli to robić nie dłużej niż do 31 lipca 2022 r. Następnie termin ten przedłużono do 31 grudnia 2023 r. 3 listopada 2023 r. pojawił się projekt przewidujący wydłużenie tego terminu – do końca 2025 r. Oznacza to możliwość posługiwania się kodem PKD 93.29.Z jeszcze przed kolejne dwa lata.

Źródło:

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nr z wykazu 779 – opubl. 3 listopada 2023 r. na www.legislacja.gov.pl

Stawka VAT w gastronomii może się różnić – wyrok TSUE

TSUE uznał, że prawo unijne nie sprzeciwia się stosowaniu różnych stawek VAT na środki spożywcze składające się z tego samego głównego składnika i zaspokajające tę samą potrzebę przeciętnego konsumenta w zależności od tego, czy są one sprzedawane detalicznie w sklepie, czy też są przygotowywane i podawane klientowi na gorąco na jego zamówienie w celu natychmiastowego spożycia.

Ważne

Wyrok TSUE potwierdza, że podatnicy świadczący usługi gastronomiczne czy prowadzący kawiarnie nie mogą skorzystać z obniżonych stawek VAT – nawet gdy sprzedawane przez nich produkty mają taki sam skład jak „sklepowe”. Chodzi tu o produkty, które w sklepie mają stawkę 5%, a w gastronomii 8%. Nie jest to dobra wiadomość dla branży usług gastronomicznych, która musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty wyższego podatku.

Źródło: Wyrok TSUE z 5 października 2023 r. w sprawie C-146/22

Zastrzeganie numeru PESEL – ochrona przed kradzieżą tożsamości

17 listopada 2023 r. zostaną wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL. Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych skutków kradzieży tożsamości weszła w życie 22 lipca 2023 r., ale praktyczna możliwość jej stosowania pojawi się dopiero od 17 listopada 2023 r., kiedy to mają być wdrożone stosowne rozwiązania techniczne. Minister Cyfryzacji podał taki termin w specjalnym komunikacie.

Ustawa ma zapobiegać skutkom kradzieży tożsamości, w przypadku której dochodzi m.in. do:
• zaciągnięcia na skradzione dane zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek,
• otwierania na skradzione dane rachunków bankowych,
• zarejestrowania na skradzione dane działalności gospodarczej, a nawet
• sprzedaży nieruchomości, której jedynym właścicielem jest osoba, której dane skradziono.

Zapobieganie kradzieży tożsamości będzie się odbywać poprzez zastrzeżenie numeru PESEL. Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono z odpowiedzialności, np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki.

Podmioty jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony.

Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL będzie też konieczna w przypadku wypłat gotówki, które pojedynczo lub jako suma wypłat dokonanych w danym dniu w placówce bankowej jednego dnia będą przekraczać trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL wypłata będzie możliwa po upływie 12 godzin od złożenia przez posiadacza rachunku dyspozycji wypłaty gotówkowej, nawet jeśli zastrzeżenie zostanie cofnięte.

Ważne

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie mógł dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą e-usługi, aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy.

Podstawa prawna

Komunikat Ministra Cyfryzacji z 31 października 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych – M.P. z 2023 r. poz. 1194

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – Dz.U. z 2023 r. poz. 1394

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!