Ciekawostki księgowego – listopad 2023

Drogi Czytelniku, Listopadowe wydanie „Ciekawostek Księgowego” przynosi szereg istotnych zmian i nowości w świecie podatków i rachunkowości. W tym miesiącu skupiamy się na szerokim zakresie tematów, od nowych regulacji dotyczących posiłków profilaktycznych dla pracowników, przez zmiany w zakresie rekompensaty za dodatkową godzinę pracy, aż po aktualizacje w przepisach VAT i wyroki sądowe wpływające na branżę. Nasz przegląd pomoże Ci być na bieżąco z najnowszymi informacjami, które mogą mieć znaczący wpływ na Twoje codzienne działania i decyzje biznesowe. Zapraszamy do lektury!

Spis treści

 • Prawo do posiłków profilaktycznych dla niektórych pracowników
 • Rekompensata dla pracowników za dodatkową godzinę pracy
 • Informacja o papierosach i tytoniu do palenia
 • Dodatkowy dzień wolny w listopadzie za Święto Niepodległości
 • Nowelizacja rozporządzenia JPK_VAT z deklaracją – projekt
 • Podatek od nieruchomości za garaże podziemne – wyrok TK
 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przedłużone o rok
 • Projekt przedłużenia terminu złożenia informacji o cenach transferowych
 • Godziny nadliczbowe niepełnoetatowców
 • Wygrana procesu frankowego wymaga korekty ulgi odsetkowej
 • e-Doręczenia dla przedsiębiorców – obowiązkowe
 • MF zmienił zdanie w sprawie pomp ciepła
 • Nie wszystkie usługi dietetyków są zwolnione z VAT – zmiana stanowiska MF
 • Odpady objęte SENT
 • Stawka VAT w gastronomii może się różnić – wyrok TSUE
 • Zastrzeganie numeru PESEL – ochrona przed kradzieżą tożsamości

Prawo do posiłków profilaktycznych dla niektórych pracowników

Za okres zimowy w przepisach bhp uważa się czas od 1 listopada do 31 marca. W tym okresie pracodawca musi zapewniać posiłki profilaktyczne pracownikom, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

Ważne

Prawo do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym nie jest zależne od tego, jaka jest temperatura powietrza w tym okresie. Wykonywanie obowiązków w zakresie udostępniania pracownikom posiłków profilaktycznych wiąże się z wyborem sposobu wykonania tego obowiązku i koniecznością poniesienia kosztów z tego tytułu. Informacje o przyjętym u pracodawcy sposobie wypełnienia tego obowiązku należy przekazać do biura rachunkowego w celu właściwego rozliczenia kosztów poniesionych przez pracodawcę.

Podstawa prawna

• § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1160

Rekompensata dla pracowników za dodatkową godzinę pracy

Za dodatkową godzinę przepracowaną w związku ze zmianą czasu letniego na zimowy, która nastąpiła 29 października 2023 r., pracodawca udziela pracownikowi czasu wolnego lub wypłaca oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Dotyczy to pracowników pracujących w nocy, którzy w noc „zmiany czasu” pracowali faktycznie o 1 godzinę dłużej.

Ważne

Kwestia ta dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w porze nocnej. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, należy przekazać tę informację do biura rozliczającego płace pracowników, aby prawidłowo rozliczyło ono płace pracowników pracujących o godzinę dłużej oraz naliczyło dodatek za pracę w porze nocnej.

Podstawa prawna

• art. 149, art. 151 § 1, art. 1511 , art. 1512 , art. 1517 , art. 1518 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465
• § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 – Dz.U. z 2022 r. poz. 539

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

8 listopada 2023 r. mija termin przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy za okres pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego.

Informacje należy przekazywać w formie papierowej, po jej uprzednim podpisaniu przez osobę sporządzającą, na adres korespondencyjny:

Ministerstwo Finansów
Departament Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier
ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

oraz w formie elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego, na adres e-mailowy: sekretariat.dag@mf.gov.pl

Kolejną informację tego rodzaju należy przekazać za okres 12 miesięcy roku poprzedniego – do 31 stycznia 2024 r.

Ważne

Opisany obowiązek powinni wykonać producenci, importerzy oraz podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia papierosów oraz tytoniu do palenia.

Producenci, importerzy oraz podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia są bowiem obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia (nawet gdy nie zostały sprzedane, a były na stanie podmiotu) oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.

Podstawa prawna

• art. 99 ust. 11 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – Dz.U. z 2023 r. poz. 1542 ost. zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1723
• § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1241

Dodatkowy dzień wolny w listopadzie za Święto Niepodległości

W sobotę, 11 listopada 2023 r., przypada Narodowe Święto Niepodległości. Z tego powodu pracodawcy, aby zapewnić pracownikom właściwą liczbę dni wolnych od pracy, powinni wyznaczyć im dzień wolny w innym terminie.

Ważne

Przepisy prawa pracy nie określają, w jakich konkretnie dniach przysługuje wolne, ale dnia wolnego należy udzielić do końca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że w razie 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego pracodawca musi oddać dzień wolny do końca tego miesiąca. Bez znaczenia jest, czy dzień ten zostanie udzielony przed świętem wypadającym w sobotę, czy po nim.

Podstawa prawna

• art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465
• art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920

Nowelizacja rozporządzenia JPK_VAT z deklaracją – projekt

MF przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia określającego szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT nazywanego rozporządzeniem w sprawie JPK_VAT z deklaracją. Zmiany polegają na dostosowaniu treści tego rozporządzenia do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Zmiany w rozporządzeniu obejmują przede wszystkim:

– dostosowanie rozporządzenia do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (w tym uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni),
– wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,
– oznaczanie faktur wystawianych w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur i w okresie trwania niedostępności do tego systemu, również w przypadku gdy wystawienie faktury w KSeF nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie podatnika.

W okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur, jak również w okresie trwania niedostępności tego systemu i braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z przyczyn leżących po stronie podatnika – ma być stosowane oznaczenie „OFF”. Oznaczenie to wskazuje, iż z uwagi na brak aktywności tego systemu faktura nie ma przydzielonego numeru identyfikującego KSeF i nie została przesłana do tego systemu.

Wprowadzone też zostanie oznaczenie „BFK” dotyczące faktur elektronicznych i faktur w postaci papierowej wystawionych bez użycia Krajowego Systemu e-Faktur.

Oznacznik ten kierowany jest do przypadków braku obowiązkowego wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Projekt przewiduje również obowiązek wprowadzenia do ewidencji danych w postaci numeru identyfikującego fakturę w KSeF, jeżeli taki numer został nadany. Zmiana wynika z zasad działania tego systemu. Każda faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur jest opatrzona numerem identyfikującym z tego systemu. Zamieszczenie tego numeru w ewidencji zapewnia identyfikowalność faktur z Krajowym Systemem e-Faktur.

Ważne

Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku z przygotowaniem do wdrożenia od 1 lipca 2024 r. obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Obowiązkowy KSeF wymaga dostosowania systemów finansowo-księgowych oraz procedur przyjętych w firmach w zakresie wystawiania, korygowania i odbioru faktur w tym systemie. Należy się do tego obowiązku przygotować, korzystając z możliwości testowania tego systemu przed jego wdrożeniem. Do 14 listopada 2023 r. będą trwały konsultacje projektu MF. Do tego czasu przedsiębiorcy mogą zgłaszać uwagi do projektu na adres sekretariat.PT@mf.gov.pl. Źródło: • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (nr z wykazu 757) – opubl. 24 października 2023 r. na www.legislacja.gov.pl • komunikat MF z 24 października 2023 r. pt. „Konsultacje nowelizacji rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją” – opubl. na www.mf.gov.plMF przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia określającego szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT nazywanego rozporządzeniem w sprawie JPK_VAT z deklaracją. Zmiany polegają na dostosowaniu treści tego rozporządzenia do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zmiany w rozporządzeniu obejmują przede wszystkim: – dostosowanie rozporządzenia do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (w tym uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni), – wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, – oznaczanie faktur wystawianych w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur i w okresie trwania niedostępności do tego systemu, również w przypadku gdy wystawienie faktury w KSeF nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie podatnika. W okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur, jak również w okresie trwania niedostępności tego systemu i braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z przyczyn leżących po stronie podatnika – ma być stosowane oznaczenie „OFF”. Oznaczenie to wskazuje, iż z uwagi na brak aktywności tego systemu faktura nie ma przydzielonego numeru identyfikującego KSeF i nie została przesłana do tego systemu. Wprowadzone też zostanie oznaczenie „BFK” dotyczące faktur elektronicznych i faktur w postaci papierowej wystawionych bez użycia Krajowego Systemu e-Faktur. Oznacznik ten kierowany jest do przypadków braku obowiązkowego wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Projekt przewiduje również obowiązek wprowadzenia do ewidencji danych w postaci numeru identyfikującego fakturę w KSeF, jeżeli taki numer został nadany. Zmiana wynika z zasad działania tego systemu. Każda faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur jest opatrzona numerem identyfikującym z tego systemu. Zamieszczenie tego numeru w ewidencji zapewnia identyfikowalność faktur z Krajowym Systemem e-Faktur.

Ważne Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku z przygotowaniem do wdrożenia od 1 lipca 2024 r. obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Obowiązkowy KSeF wymaga dostosowania systemów finansowo-księgowych oraz procedur przyjętych w firmach w zakresie wystawiania, korygowania i odbioru faktur w tym systemie. Należy się do tego obowiązku przygotować, korzystając z możliwości testowania tego systemu przed jego wdrożeniem. Do 14 listopada 2023 r. będą trwały konsultacje projektu MF. Do tego czasu przedsiębiorcy mogą zgłaszać uwagi do projektu na adres sekretariat.PT@mf.gov.pl.

Źródło: • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (nr z wykazu 757) – opubl. 24 października 2023 r. na www.legislacja.gov.pl • komunikat MF z 24 października 2023 r. pt. „Konsultacje nowelizacji rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją” – opubl. na www.mf.gov.pl

Podatek od nieruchomości za garaże podziemne – wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał za niezgodne z konstytucją przepisy podatku od nieruchomości, na podstawie których można pobierać podatek od nieruchomości według wyższej stawki za miejsce garażowe w budynku wielorodzinnym posiadające księgę wieczystą, niż w przypadku garażu bez odrębnej własności.

Sędziowie TK stwierdzili, że wymienienie garażu w ewidencji gruntów i budynków nie zmienia faktu, że stanowi on część budynku mieszkalnego, która to część, a nie garaż podlega opodatkowaniu. Dodatkowo zauważono, że brak jest w obecnie obowiązujących przepisach podatkowych uzasadnienia dla stanowiska, iż sytuacja podatnika może różnić się w zależności od tego, czy posiada miejsce postojowe w garażu stanowiącym odrębną nieruchomość w budynku wielomieszkaniowym, czy też posiada miejsce postojowe przynależne do lokalu mieszkalnego.

Ważne

Wyrok TK zmieni sytuację podatników, ale zasadniczo dopiero w 2025 r. Niekonstytucyjne przepisy mają bowiem obowiązywać jeszcze do końca 2024 r. (o ile wcześniej nie zainterweniuje ustawodawca). Oznaczałoby to, że podatnicy mający garaże o „różnym statusie” nadal w 2024 r. będą płacić podatek od nieruchomości według różnych stawek podatku od nieruchomości. Ciekawostką jest, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie widzi przeszkód, aby wzruszyć orzeczenia zapadłe w sprawie skarżących, w związku z którymi została złożona skarga konstytucyjna. Zatem sam Trybunał zróżnicował tu sytuację podatkową podatników znajdujących się w tej samej sytuacji. Mianowicie, według TK, ci podatnicy, którzy złożyli skargę konstytucyjną, będą mogli domagać się obniżki podatku od nieruchomości od garażu, a ci którzy jej nie złożyli, będą musieli płacić wyższy podatek do czasu zmiany przepisu.

Źródło:
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2023 r. – sygn. akt 23/19 (opubl na www.trybunal.gov.pl)

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących przedłużone o rok

MF planuje wydać rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Rozporządzenie powiela dotychczasowe rozwiązania przyjęte w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Niezmienny pozostanie też katalog czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży.

Ważne

Według projektu sytuacja podatników zobowiązanych do stosowania kas rejestrujących nie ulegnie zmianie w 2024 r. Nie pojawi się żadna nowa grupa podatników zobowiązanych do stosowania kas rejestrujących w 2024 r. W tym zakresie można zatem uznać, że sytuacja podatników będzie stabilna.

Źródło: projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (nr z wykazu 794) – opubl. 24 października 2023 r. na www.legislacja.gov.pl

Projekt przedłużenia terminu złożenia informacji o cenach transferowych

Ministerstwo Finansów poinformowało, że trwają prace nad wydłużeniem terminu do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C o 3 miesiące. Co do zasady podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi powinni składać te informacje naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (a więc zasadniczo do końca listopada za rok ubiegły). Jeżeli projekt przedłużenia terminu zostanie zaakceptowany, a rozporządzenie wydane, podatnicy będą mieli trzy miesiące więcej na złożenie tych informacji. Ważne Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest obecnie w uzgodnieniach. Można założyć, że dla podatników mających rok podatkowy odpowiadający kalendarzowemu termin złożenia informacji za 2022 r. zostanie przesunięty z końca listopada 2023 r. na koniec lutego 2024 r.

Źródło: komunikat Ministerstwa Finansów z 27 października 2023 r. „Prace nad wydłużeniem terminu do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C” – opubl. na www.mf.gov.p

Godziny nadliczbowe niepełnoetatowców

W wyroku z 19 października 2023 r. TSUE uznał, że bez względu na postanowienia pomiędzy stronami stosunku pracy zawarte w umowie o pracę lub brak tych postanowień pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, który wykonywał pracę powyżej ustalonego wymiaru etatu, ma prawo oprócz wynagrodzenia za te godziny do dodatku za pracę nadliczbową.

Wyrok TSUE z 19 października 2023 r. dotyczy co prawda niemieckiego pracodawcy, ale wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe.

Ważne

Wyrok TSUE zdezaktualizował przepisy Kodeksu pracy regulujące tę kwestię. Wyrok stanowi podstawę do żądania przez pracowników zapłaty dodatku jak za godziny nadliczbowe za każdą godzinę przekraczającą niepełny etat ustalony w umowie o pracę. Z roszczeniem o taką wypłatę pracownicy mogą występować do pracodawcy przez okres 3 lat, licząc od dnia, w którym stała się ona wymagalna. Kwestia ta może zatem dotyczyć tych pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na niepełny etat i nie naliczali im dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach przekraczających uzgodniony niepełny etat.

Źródło: wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 19 października 2023 r. w sprawie C660/20

Wygrana procesu frankowego wymaga korekty ulgi odsetkowej

MF wyjaśnił, że podatnik, który wygra proces frankowy, musi skorygować ulgę odsetkową, jeżeli otrzyma zwrot odsetek odliczonych w ramach tej ulgi. Zdaniem MF podatnik może to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest doliczenie odsetek do dochodu w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym podatnik otrzyma ich zwrot. Drugim sposobem jest złożenie przez podatnika korekty zeznań za lata nieprzedawnione (nie wykazując w nich ulgi odsetkowej).

Ważne

Korzystniejszy jest pierwszy ze sposobów rozliczenia ulgi. Wybór tego sposobu korekty oznacza, że podatnik nie musi składać za lata „nieprzedawnione” korekt zeznań z pominięciem tego odliczenia oraz płacić odsetek za zwłokę.

Ulga odsetkowa została formalnie uchylona 1 stycznia 2007 r., jednak na podstawie przepisów przejściowych podatnikom przysługuje prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r. Stanowisko MF dotyczy więc podatników korzystających z tej ulgi, którzy wygrali proces frankowy.

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy z 18 kwietnia 2023 r. pt. „Kwestie podatkowe związane z pozwami frankowymi” – opubl. 23 października 2023 r. na www.mf.gov.pl

e-Doręczenia dla przedsiębiorców – obowiązkowe

E-Doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Usługa ta umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Firmy mają założyć skrzynki dla e-doręczeń i posługiwać się tą usługą obowiązkowo – niektóre już od 10 grudnia 2023 r.

Skrzynkę do e-Doręczeń muszą mieć przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG i w KRS.

Poza firmami jednoosobowymi i spółkami adres do e-Doręczeń muszą również mieć inne podmioty niepubliczne wpisane do KRS, na przykład fundacje i stowarzyszenia.

Można założyć skrzynkę do e-Doręczeń jako obywatel, ale dla swojej firmy należy założyć kolejną – jako przedsiębiorca. W takim przypadku nie można posługiwać się tą samą skrzynką.

Ważne

Termin, od którego dana firma musi posiadać skrzynkę do e-Doręczeń, zależy od daty jej rejestracji w CEIDG albo KRS:

• firmy, które zarejestrują działalność po 10 grudnia 2023 r. (KRS) oraz od 1 stycznia 2024 r. (CEIDG), będą zakładać skrzynki do e-Doręczeń przy okazji rejestracji firm;

• firmy, które powstały przed tymi datami, muszą złożyć wniosek o założenie skrzynki do e-Doręczeń w określonym terminie:

– firmy z rejestru KRS do 10 marca 2024 r.,

– firmy z rejestru CEIDG – do 30 września 2026 r.

Niezależnie od podanych terminów przedsiębiorcy mogą występować już teraz o założenie skrzynki do eDoręczeń.

Źródło: Komunikat pt. „e-Doręczenia dla przedsiębiorców” zaktualizowane na dzień 22 września 2023 r.- opubl. na www.biznes.gov.pl

MF zmienił zdanie w sprawie pomp ciepła

Pompy ciepła nie uprawniają do ulgi termomodernizacyjnej. Takie stanowisko Szef KAS zajął w interpretacji zmieniającej z 17 października 2023 r., sygn. DOP3.8222.14.2022.HTCE. W związku z tą zmianą podatnicy, którzy odliczyli ten wydatek w ramach ulgi termomodernizacyjnej, powinni się liczyć z zakwestionowaniem prawa do tego odliczenia i koniecznością korekty.

Ważne

Dyrektor KIS w wielu interpretacjach indywidualnych potwierdzał prawo podatników do odliczania wydatku na klimatyzatory z funkcją grzania (pompy ciepła) w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Podatnicy będący adresatami tych interpretacji będą mogli skorzystać z ochrony wynikającej z wydanej interpretacji. Pozostali podatnicy, tj. ci, którzy odliczyli takie wydatki, kierując się treścią interpretacji wydanych dla innych podatników, muszą liczyć się z koniecznością korekty odliczeń. Ochrony można ewentualnie poszukiwać, powołując się na utrwaloną praktykę fiskusa, jednak MF niechętnie przyznaje podatnikom ochronę na tej podstawie.

Źródło: Zmiana interpretacji indywidualnej wydana przez Szefa KAS 17 października 2023 r., sygn. DOP3.8222.14.2022.HTCE (zmiana dotyczy interpretacji indywidualnej z 11 marca 2020 r., Nr 0113- KDIPT2-2.4011.812.2019.2.AKU, wydanej przez Dyrektora KIS) – opubl. 20 października 2023 r. na www.mf.gov.pl

Nie wszystkie usługi dietetyków są zwolnione z VAT – zmiana stanowiska MF

Dietetyk nie może stosować zwolnienia z VAT w przypadku usług dietetycznych świadczonych dla osób zdrowych w celu profilaktyki chorób. Nie może też korzystać ze zwolnienia z VAT w przypadku sprzedaży uniwersalnych jadłospisów oraz poradników dietetycznych w formie e-booków dla osób z problemami zdrowotnymi w celu poprawy ich zdrowia oraz osób zdrowych w celu profilaktyki zachorowań. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną w tej sprawie przez Dyrektora KIS.

Ważne

Zmiana stanowiska fiskusa oznacza, że dietetycy powinni dokonać oceny, które ze świadczonych przez nich usług mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, a które powinny być opodatkowane tym podatkiem. Warto przeprowadzić tę ocenę ze wsparciem doradcy podatkowego. Ustalenie prawidłowej stawki VAT nie należy do obowiązków biura rachunkowego. Jest to domena doradców podatkowych. Natomiast ustalenie i zastosowanie prawidłowej stawki VAT należy do podatnika. To podatnik będzie odpowiadał, w przypadku gdy podatek ten zostanie zaniżony (zostanie zastosowane zwolnienie zamiast opodatkowania).

Źródło: Zmiana interpretacji indywidualnej z 18 października 2023 r. dokonana przez Szefa KAS, sygn. DOP7.8101.71.2022.FMLM (zmiana dotyczy interpretacji indywidualnej z 17 marca 2021 r. Nr 0113- KDIPT1-1.4012.49.2021.2.MSU, wydanej przez Dyrektora KIS) – opublikowana 23 października 2023 r. na www.mf.gov.pl

Odpady objęte SENT

Od 12 stycznia 2024 r. 11 rodzajów odpadów, w przypadku których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów, zostaną objęte SENT, tj. Systemem Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów oraz Obrotu Paliwami Opałowymi. Lista odpadów objętych SENT to m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje.

Ważne

Zmiana ma na celu rozwiązanie problemu porzucania odpadów (np. pochodzenia chemicznego), zwłaszcza farb, lakierów, rozpuszczalników, klejów przez pośredników w obrocie odpadami.

Podstawa prawna

• rozporządzenie Ministra Finansów z 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – Dz.U. z 2023 r. poz. 2185

Stawka VAT w gastronomii może się różnić – wyrok TSUE

TSUE uznał, że prawo unijne nie sprzeciwia się stosowaniu różnych stawek VAT na środki spożywcze składające się z tego samego głównego składnika i zaspokajające tę samą potrzebę przeciętnego konsumenta w zależności od tego, czy są one sprzedawane detalicznie w sklepie, czy też są przygotowywane i podawane klientowi na gorąco na jego zamówienie w celu natychmiastowego spożycia.

Ważne

Wyrok TSUE potwierdza, że podatnicy świadczący usługi gastronomiczne czy prowadzący kawiarnie nie mogą skorzystać z obniżonych stawek VAT – nawet gdy sprzedawane przez nich produkty mają taki sam skład jak „sklepowe”. Chodzi tu o produkty, które w sklepie mają stawkę 5%, a w gastronomii 8%. Nie jest to dobra wiadomość dla branży usług gastronomicznych, która musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty wyższego podatku.

Źródło: Wyrok TSUE z 5 października 2023 r. w sprawie C-146/22

Zastrzeganie numeru PESEL – ochrona przed kradzieżą tożsamości

17 listopada 2023 r. zostaną wdrożone rozwiązania techniczne umożliwiające stosowanie przepisów ograniczających skutki kradzieży tożsamości, m.in. wprowadzające możliwość zastrzegania numeru PESEL. Ustawa, której celem było ograniczenie niektórych skutków kradzieży tożsamości weszła w życie 22 lipca 2023 r., ale praktyczna możliwość jej stosowania pojawi się dopiero od 17 listopada 2023 r., kiedy to mają być wdrożone stosowne rozwiązania techniczne. Minister Cyfryzacji podał taki termin w specjalnym komunikacie.

Ustawa ma zapobiegać skutkom kradzieży tożsamości, w przypadku której dochodzi m.in. do:
• zaciągnięcia na skradzione dane zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek,
• otwierania na skradzione dane rachunków bankowych,
• zarejestrowania na skradzione dane działalności gospodarczej, a nawet
• sprzedaży nieruchomości, której jedynym właścicielem jest osoba, której dane skradziono.

Zapobieganie kradzieży tożsamości będzie się odbywać poprzez zastrzeżenie numeru PESEL. Zastrzeżenie numeru PESEL ma zwolnić osobę, której tożsamość ukradziono z odpowiedzialności, np. za dług zaciągnięty bez jej wiedzy i zgody w przypadku wyłudzenia przez przestępcę kredytu i pożyczki.

Podmioty jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony.

Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL będzie też konieczna w przypadku wypłat gotówki, które pojedynczo lub jako suma wypłat dokonanych w danym dniu w placówce bankowej jednego dnia będą przekraczać trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL wypłata będzie możliwa po upływie 12 godzin od złożenia przez posiadacza rachunku dyspozycji wypłaty gotówkowej, nawet jeśli zastrzeżenie zostanie cofnięte.

Ważne

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie mógł dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą e-usługi, aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy.

Podstawa prawna

Komunikat Ministra Cyfryzacji z 31 października 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych – M.P. z 2023 r. poz. 1194

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – Dz.U. z 2023 r. poz. 1394

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!