Polityka prywatności i rodo

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, (dalej „RODO”) informujemy jak poniżej:

  1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kancelaria Podatkowa SINTRA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy Ul. Bytkowska 5, 41-503 Chorzów, KRS: 0000939633, NIP: 6272775563, REGON: 520688809 (dalej ADO lub Kancelaria SINTRA)

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: Ul. Bytkowska 5, 41-503 Chorzów, pod adresem E-Mail rodo@sintra.pl numerem telefonu 323078000

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kancelarię SINTRA:

  1. w celu: 1) udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie, 2) podjęcia działań na Pana/Pani żądanie czy też 3) zawarcia umowy z Panem/Panią przez Kancelarię SINTRA. Podanie danych jest dobrowolne, ale w konsekwencji odmowy podania danych osobowych nie dojdzie do udzielenia odpowiedzi, podjęcia działań na Pana/Pani żądanie czy też zawarcia umowy.
  2. w związku ze świadczonymi przez Kancelarię SINTRA usługami księgowymi, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Podanie przez Panią/Pana danych w tym przypadku jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy i świadczenia usług księgowych z tym zastrzeżeniem, że w zakresie realizacji przez ADO przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podanie danych jest obowiązkowe.
  3. jako dane osób współpracujących przy realizacji umowy zawartej/zawieranej/negocjowanej z Kancelarią SINTRA. Dane w zakresie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, dane podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje) pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, z którym zawarliśmy/zawieramy/negocjujemy umowę. Podanie danych jest wymogiem umownym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu wykonania umowy/zawarcia umowy/negocjacji umowy.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię SINTRA odpowiednio, w zależności od celów wskazanych powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO lub art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i zgodnie z ich treścią.

Dane mogą być również przetwarzane, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na przykład w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, realizacji ochrony systemów informatycznych, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

Dane będą także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii SINTRA w szczególności w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

4. Przysługujące prawa

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania), ograniczenia przetwarzania (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania), prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych opiera się na Pana/Pani zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania).

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

5. Odbiorcy danych

Dane Pani/Pana mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy oraz pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO oraz podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, technicznych i organizacyjnych.

Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W wyjątkowych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Pani/Pana rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami (dane teleadresowe podane w niniejszej klauzuli).

6. Przechowywanie

Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

– przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy (co do zasady czas trwania umowy);

– przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa (co do zasady 2 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia umowy);

– przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (co do zasady dane będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy); z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

– przez okres wynikający ze świadczenia usług na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

– dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych może następować w sposób zautomatyzowany (przykładowo w systemach informatycznych), ale nie jest przeprowadzane przez ADO profilowanie.