Ciekawostki księgowego – styczeń 2024

Styczeń to miesiąc pełen zmian i nowości w świecie księgowości i finansów. Z myślą o naszych klientach i wszystkich zainteresowanych, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych zmian i ciekawostek, które mogą mieć wpływ na prowadzenie biznesu w 2024 roku. W tym miesiącu skupiamy się na szerokim zakresie tematów – od podwyżek stawek podatkowych, przez zmiany w minimalnym wynagrodzeniu, aż po nowe przepisy dotyczące podatku rolnego i VAT. Poznaj najnowsze informacje, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i dostosować się do aktualnych regulacji prawnych.

Spis treści

 • Podwyżka norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
 • Stawki podatków rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2024 r.
 • Indywidualne stawki amortyzacyjne w gminach zagrożonych bezrobociem
 • W 2024 r. dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej
 • Limity płatności gotówkowych – bez zmian
 • 1,5% podatku rolnego na organizacje rolnicze
 • Wyższa stawka PCC od szóstego mieszkania
 • 800 plus zamiast 500 plus
 • Raportowanie transakcji płatniczych – uszczelnianie systemu VAT
 • Zmiana zasad występowania o WIS, WIA i WIP
 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących
 • Obniżone stawki VAT
 • Odpady objęte SENT
 • Wzrosły składki ZUS dla osób prowadzących pozarolniczą działalność
 • Dzień wolny za święto Trzech Króli
 • Nowe wpłaty na mikrorachunek podatkowy
 • Konsultacje w sprawie struktur JPK_KR
 • Żądanie usunięcia legalnych tablic reklamowych bez odszkodowania niegodny z konstytucją
 • Wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania
  kary z powodu COVID-u – niezgodne z konstytucją
 • Zawieszenie biegu terminu przedawnienia z dniem wniesienia skargi do sądu
  administracyjnego – zgodne z konstytucją
 • Można nadal używać bankowozów niespełniających „nowych wymagań”
 • e-Korespondencja przez e-Urząd Skarbowy
 • Więcej czasu na wdrożenie e-doręczeń
 • Podatek od plastiku

Podwyżka norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje rozporządzenie, w którym MF określił tabelę norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2024 r. Stawki podane w tabeli zostały podwyższone w stosunku do 2023 r.

Ważne

Podwyżka podatków nie jest dobrą informacją dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i płacących podatek według norm szacunkowych. Oznacza to zwiększenie kosztów prowadzonej działalności.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 października 2023 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – Dz.U. z 2023 r. poz. 2335

Stawki podatków rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2024 r.

W 2024 r. stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 224,08 zł. Od pozostałych gruntów stawka wynosi 448,15 zł. Od gruntów leśnych stawka podatku wynosi 72,03 zł.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2024 r. zostały określone na poziomie z roku ubiegłego.

Ważne

W 2024 r. należy płacić podatek rolny, leśny oraz od środków transportowych według stawek ustalonych na ten rok.

Podstawa prawna

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 – M.P. z 2023 r. poz. 1129
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. – M.P. z 2023 r. poz. 1130
Obwieszczenie Ministra Finansów z 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. – M.P. z 2023 r. poz. 1132

Indywidualne stawki amortyzacyjne w gminach zagrożonych bezrobociem

Od 2024 r. podatnicy PIT i CIT zyskali możliwość ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla budynków i lokali niemieszkalnych oraz budowli położonych w gminach zagrożonych bezrobociem. Z możliwości tej mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Ważne

Możliwość skorzystania z indywidualnych stawek amortyzacyjnych przyspiesza ujęcie w kosztach podatkowych wydatków dokonanych na inwestycje budowlane. Podatnicy, którzy planują dokonanie takich inwestycji, powinni rozważyć możliwość skorzystania z tego uproszczenia.

Podstawa prawna
Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2023 r. poz. 1787
Obwieszczenie Ministra Finansów z 5 grudnia 2023 r. w sprawie wartości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na rok 2024 – M.P. z 2023 r. poz. 1359

W 2024 r. dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4242 zł. Od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł. W 2024 r. zwiększa się także wysokość minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2024 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł.

Ważne

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia oznaczają wzrost kosztów działalności gospodarczej u wszystkich tych pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na płacę minimalną. Z pewnością wiąże się z koniecznością dokonania zmian formalnych w umowach o pracę pracowników z płacą minimalną. Warto też dokonać kalkulacji kosztów pracy w kosztach prowadzenia działalności. Wzrost kosztów zatrudnienia z pewnością wywrze wpływ na rentowność działalności.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. – Dz.U. z 2023 r. poz. 1893

Limity płatności gotówkowych – bez zmian

W 2024 r. miały wejść w życie dalsze ograniczenia w zakresie obrotu gotówką. Przepisy wprowadzające takie ograniczenia, tj. wprowadzające limit gotówkowy dla transakcji z konsumentami i przepisy obniżające do 8000 zł limit obrotu gotówkowego dla transakcji między przedsiębiorcami, zostały jednak uchylone.

Ważne

Warto przypomnieć, że w 2024 r. nie zmieniły się przepisy limitujące obrót gotówkowy między przedsiębiorcami. Limit obrotu gotówkowego w transakcjach między przedsiębiorcami w 2024 r. pozostaje na poziomie 15 000 zł. Natomiast w transakcjach z konsumentami żaden limit transakcji gotówkowych nie obowiązuje.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. z 2023 r. poz. 1414

1,5% podatku rolnego na organizacje rolnicze

Od 1 stycznia 2024 r. rolnicy zyskali możliwość przekazania 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne albo Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Ważne

Rolnicy mogą w 2024 r. zadecydować o przeznaczeniu części podatku rolnego na rzecz wybranej przez siebie organizacji rolniczej. Decyzja ta nie zwiększa obciążeń rolników, którzy i tak płaciliby przecież podatek rolny, a jedynie umożliwia im wsparcie wybranej organizacji rolniczej. Należy podkreślić, że mogą to być wyłącznie wyżej wymienione organizacje wskazane w ustawie.

Podstawa prawna

Ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2023 r. poz. 1450

Wyższa stawka PCC od szóstego mieszkania

Od 1 stycznia 2024 r. kupujący, który nabył co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, zapłaci 6% podatku od czynności cywilnoprawnych od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu.

Jeżeli nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość dokona kilku kupujących na współwłasność, przytoczony przepis będzie miał zastosowanie także wtedy, gdy chociażby jeden z nich będzie zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce.

W przypadku gdy nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość dokona kilku kupujących, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku według stawki 6% określonej w art. 7a ust. 1 ustawy o PCC będą wyłącznie kupujący spełniający warunki, o których mowa w tym przepisie.

Ważne

Podwyższona stawka podatku od czynności cywilnoprawnych to dodatkowe obciążenie dla osób kupujących mieszkania. Ma ono jednak zastosowanie w specyficznych warunkach. Wystarczy, że inwestor kupi pięć mieszkań w danej inwestycji budowlanej zamiast sześciu, a uniknie obowiązku zapłaty PCC.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2023 r. poz. 1463

800 plus zamiast 500 plus

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podwyższona z 500 zł do 800 zł. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości są realizowane od stycznia 2024 r.

Ważne

ZUS, który wypłaca świadczenie, sam zmienia jego wysokość. Nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Warto wiedzieć, że pojawiają się próby wyłudzenia pieniędzy metodą na „wniosek do ZUS” o podwyżkę świadczenia. Osoby, które otrzymały ofertę pomocy w wypełnieniu wniosku w sprawie świadczenia 800+, za którą to „usługę” mają zapłacić kilkadziesiąt złotych, mogą mieć pewność, że jest to próba wyłudzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U. z 2023 r. poz. 1565

Raportowanie transakcji płatniczych – uszczelnianie systemu VAT

Zgodnie z ustawą nowelizującą ustawę o VAT od 1 stycznia 2024 r. banki i inne instytucje finansowe mają obowiązek prowadzić, przechowywać i przesyłać do Szefa KAS ewidencję wskazanych transakcji płatniczych. Raportowanie dotyczy płatności transgranicznych, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Zgromadzone dane będą:
• przechowywane przez Szefa KAS,
• umieszczone w unijnym systemie CESOP.

Ważne

Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji transgranicznych, powinni mieć świadomość, że od 1 stycznia 2024 r. zaczął obowiązywać system, którego celem jest monitorowanie przepływów pieniężnych, których celem jest regulowanie należności za transgraniczne dostawy towarów. Ma to służyć wykrywaniu nieprawidłowości w postaci unikania opodatkowania VAT albo zaniżania podstawy opodatkowania VAT w handlu transgranicznym w sektorze e-commerce.

Podstawa prawna

Ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2023 r. poz. 996

Zmiana zasad występowania o WIS, WIA i WIP

Z początkiem 2024 r. wprowadzone zostały zmiany w przepisach określających składanie wniosków o wydanie WIS, WIA i WIP. Od 1 stycznia 2024 r. wnioski o wydanie WIS są składane wyłącznie elektronicznie przez eUrząd Skarbowy, natomiast wnioski o WIA i WIP przez PUESC.

Ważne

Wnioski w sprawie WIS, WIA i WIP nie mogą już być składane papierowo, a wyłącznie w formie elektronicznej. Nawet awaria systemu nie uprawni podatnika do składania tych wniosków na papierze i przesyłania ich „tradycyjnie” drogą pocztową. Podatnicy, którzy będą składali wymienione wnioski w 2024 r., powinni się przygotować na elektroniczną formę komunikacji w tej procedurze.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2023 r. poz. 1598

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących

MF wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Rozporządzenie powiela dotychczasowe rozwiązania przyjęte w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Ważne

Nie zmienia się katalog czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży. Mimo zmiany podstawy prawnej stosowania zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (nowe rozporządzenie) nie zmieniła się sytuacja podatników korzystających z takich zwolnień.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz.U. z 2023 r. poz. 2605

Obniżone stawki VAT

Przedłużono okres stosowania obniżonej do 0% stawki VAT na żywność do 31 marca 2024 r.

Ważne

W I kwartale 2024 r. podatnicy sprzedający żywność mogą nadal stosować stawkę 0% zamiast stawki 5%. Po upływie I kwartału 2024 r. podatnicy będą musieli przeprogramować kasy rejestrujące, aby „wrócić” do stawki 5%, skalkulować ponownie ceny sprzedawanych produktów oraz uwidocznić je w ofercie dla klientów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2023 r. poz. 2670

Odpady objęte SENT

Od 12 stycznia 2024 r. 11 rodzajów odpadów, w przypadku których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów, zostaną objęte SENT, tj. Systemem Monitorowania Drogowego i Kolejowego Przewozu Towarów oraz Obrotu Paliwami Opałowymi. Lista odpadów objętych SENT to m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje.

Ważne

Zmiana rozporządzenia ma na celu rozwiązanie problemu porzucania odpadów (np. pochodzenia chemicznego), zwłaszcza farb, lakierów, rozpuszczalników, klejów przez pośredników w obrocie odpadami. Zmiana dotknie te podmioty, które przewożą odpady wymienionego rodzaju. Przewozy tych odpadów zostaną objęte systemem monitorowania i kontroli.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – Dz.U. z 2023 r. poz. 2185

Zaniechanie poboru podatku od subwencji z PFR

W 2024 r. – tak jak w 2023 r. – nie ma obowiązku poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji udzielonych przez PFR.

Zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia subwencji z PFR obowiązuje od 1 czerwca 2021 r. i miało obowiązywać do końca 2023 r. Chodzi o zaniechanie podatku od umorzonych subwencji finansowych lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez PFR w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.

Ważne

Podatnicy PIT i CIT, którzy korzystali z pomocy finansowej z PFR w postaci subwencji lub finansowania preferencyjnego, nie zapłacą podatku od przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia tych świadczeń dokonanych w 2024 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju – Dz.U z 2021 r. poz. 1316; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 2795

Wzrosły składki ZUS dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych grup ubezpieczonych – osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących – od 1 stycznia 2024 r. jest wyższa. Zmiana jest związana z podwyżką minimalnego wynagrodzenia wprowadzaną od 1 stycznia 2024 r. – w przypadku osób płacących składki preferencyjne od podstawy wymiaru równej 30% minimalnego wynagrodzenia. U takich osób składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa od kwoty:
• 248,41 zł (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
• 101,81 zł (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
• 31,18 zł (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.

Od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorców tych czeka kolejny wzrost podstawy wymiaru składek w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4300 zł.

Podwyższone zostaną także składki na ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki ZUS na zasadach ogólnych. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4694,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. wynosi 7824 zł.

Oznacza to, że za miesiące styczeń–grudzień 2024 r. składka na ubezpieczenia społeczne ww. osób nie może być niższa od kwoty:
• 916,35 zł (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
• 375,55 zł (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
• 115,01 zł (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r. wynosi 234 720 zł.

Ważne

Podwyżka podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących od 1 stycznia 2024 r. to wyższe obciążenia składkowe i tym samym wyższe koszty działalności gospodarczej. Oczywiście warto też przypomnieć, że płacone składki i ich wysokość mają bezpośrednie przełożenie na wysokość zasiłków oraz wysokość przyszłej emerytury przedsiębiorcy. Wyższe składki spowodują więc, że przedsiębiorcy otrzymają w przyszłości wyższe zasiłki lub emeryturę.

Podstawa prawna

art. 18 ust. 8, art. 18a, art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1230; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1941

Dzień wolny za święto Trzech Króli

Każde święto występujące w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2024 r. przypada w sobotę. Zatem również za ten dzień trzeba wyznaczyć pracownikom do końca okresu rozliczeniowego inny, dodatkowy dzień wolny od pracy.

W okresie rozliczeniowym obejmującym święto przypadające w sobotę pracodawca powinien zapewnić pracownikom świadczącym pracę od poniedziałku do piątku dodatkowy dzień wolny w okresie rozliczeniowym. Nie ma znaczenia, czy ten dzień przypadnie przed datą święta, które obniżyło wymiar etatu, czy po niej. Ważne, aby nastąpiło to w trakcie tego samego okresu rozliczeniowego. O tym, w jaki sposób pracodawca ustali taki dzień wolny, decyduje on sam.

W takiej sytuacji pracodawcy najczęściej decydują się na wyznaczenie konkretnego dnia w danym okresie rozliczeniowym jako wolnego dla wszystkich pracowników. Pracodawca powinien sporządzić stosowne zarządzenie w tej sprawie i poinformować o nim pracowników.

Dzień wolny za święto należy też oddać pracownikom niepełnoetatowym, którzy pracują od poniedziałku do piątku. Natomiast w przypadku niepełnoetatowców, którzy pracują tylko w niektóre dni , np. tylko wtorki i środy, nie trzeba zapewniać dnia wolnego za święto w sobotę. Także nie trzeba wyznaczać innego dnia wolnego, jeżeli pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego w dniu, który został wyznaczony jako dzień wolny za święto. Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w okresie, w którym święto przypada w sobotę. Wówczas trzeba mu oddać dzień wolny za święto występujące w sobotę.

Ważne

Warto przypomnieć pracodawcom o obowiązkach wynikających z konieczności oddania pracownikom wolnego dnia z powodu święta Trzech Króli przypadającego w sobotę.

Podstawa prawna

art. 130, art. 147 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465
art. 1 pkt 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920

Nowe wpłaty na mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy mogą wpłacać podatek od gier (POG), dopłaty do gier (GHD) oraz podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14) na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Ważne

Od 1 stycznia 2024 r. rozszerzono katalog wpłat na tzw. mikrorachunek podatkowy przeznaczony dla danego podatnika. Numer swojego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Wygenerowanie i korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wystarczy go sprawdzić w generatorze i wykorzystać podczas przelewu. Jeżeli jednak podatnik wpłaci podatek na rachunek dotychczasowy, mimo tego że powinien dokonać wpłaty na mikrorachunek, nie powinien ponieść z tego tytułu negatywnych konsekwencji. Zapewniał o tym MF na etapie wdrożenia mikrorachunku podatkowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego – Dz.U. z 2023 r. poz. 2802

Konsultacje w sprawie struktur JPK_KR

Ministerstwo Finansów poinformowało o przedłużeniu do 12 stycznia 2024 r. terminu konsultacji podatkowych struktur JPK_KR.

Obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych w formie pliku JPK ma być wprowadzany stopniowo i docelowo ma objąć wszystkich podatników prowadzących księgi rachunkowe, w tym podatników PIT zobowiązanych do prowadzenia takich ksiąg.

Ważne

Do 12 stycznia 2024 r. przedłużono konsultacje podatkowe w sprawie struktur JPK_KR, czyli pliku, za pomocą którego podatnicy będą przesyłali swoje księgi rachunkowe do organów podatkowych. Pierwotnie konsultacje w tej sprawie miały trwać do 29 grudnia 2023 r. Opinie na temat nowych struktur z uzasadnieniem w wersji edytowalnej należy przesyłać na adres: Konsultacje_JPK_KR@mf.gov.pl

Źródło:
• komunikat Ministerstwa Finansów z 29 grudnia 2023 r. pt. „Przedłużenie terminu konsultacji podatkowych struktur JPK_KR” – opubl. na www.mf.gov.pl

Limit składki zdrowotnej rozliczanej podatkowo w 2024 r.

Minister Finansów określił limit składki zdrowotnej, która może być rozliczona w kosztach podatkowych albo odliczona od dochodu w 2024 r.

Wysokość kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym:
• zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub
• odliczanej od dochodu na podstawie art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
– w roku 2024 nie może przekroczyć 11 600 zł.

Ważne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez przedsiębiorców mogą być przez nich uwzględnione w kosztach lub odliczane od dochodu tylko do wysokości określonego limitu. Limit ten został podwyższony w stosunku do roku ubiegłego.

Podstawa prawna

obwieszczenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2024 – M.P. z 2024 r. poz. 1456

Żądanie usunięcia legalnych tablic reklamowych bez odszkodowania niegodny z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodny z konstytucją jest brak zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty zobowiązane do usunięcia i rozbiórki tablic i urządzeń reklamowych wzniesionych legalnie na terenie gminy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 37a ust. 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek określenia w uchwale, o której mowa w art. 37a ust. 1 powołanej ustawy, warunków i terminu dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie, wzniesionych na podstawie zgody budowlanej, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (obiektów reklamowych) do zakazów określonych w tej uchwale, bez zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do ich usunięcia, jest niezgodny z art. 21 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne

Należy przyjąć, że skutkiem orzeczenia TK uchwały krajobrazowe będą nieskuteczne albo nawet nieważne z powodu braku ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do usunięcia urządzeń reklamowych. To dobra informacja dla posiadaczy takich urządzeń – dodajmy – postawionych legalnie. Nie wydaje się przy tym wystarczające określenie podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania w samej uchwale. Zasady dochodzenia odszkodowań powinny być określone w ustawie, co wymaga interwencji ustawodawcy. Należy przyjąć, że do czasu uregulowania tej kwestii w ustawie uchwały krajobrazowe nie będą mogły być skutecznie egzekwowane.

Podstawa prawna

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2023 r., sygn. akt P 20/19 – Dz.U. z 2023 r. poz. 2739

Wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary z powodu COVID-u – niezgodne z konstytucją

Przepis ustawy covidowej wstrzymujący bieg przedawnienia m.in. w sprawach o przestępstwa skarbowe został uznany za niezgodny z konstytucją. Osoby, do których go zastosowano, mogą teraz żądać wznowienia postępowania. Mają na to tylko miesiąc od dnia publikacji wyroku TK.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
art. 15zzr1ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1327, ze zm.) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza sprawa dotyczyła dopuszczalnych granic ingerencji prawodawcy w bieg terminów przedawnienia w prawie karnym i prawie karnym skarbowym.

Art. 15zzr1 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 ze zm.; dalej: ustawa marcowa) miał następujące brzmienie: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe”. Przepis ten został uchylony z dniem 1 października 2023 r.

Ważne

Wyrok Trybunału usuwa z systemu prawnego skutek, jaki wywierał art. 15zzr1 ust. 1 ustawy marcowej. Oznacza to, że norma prawna zawarta w tym przepisie – jako niezgodna z Konstytucją – nie oddziaływała, co w sprawach zakończonych, w których zastosowano cytowany przepis, otwiera zainteresowanym podmiotom drogę do wznowienia postępowania na zasadzie art. 190 ust. 4 Konstytucji, a w sprawach będących w toku – powoduje jego pominięcie przy orzekaniu i stosowanie przepisów ogólnych w zakresie biegu przedawnienia.

Przypominamy, że zgodnie z art. 241 Ordynacji podatkowej podmiot zainteresowany ma miesiąc na złożenie wniosku o wznowienie postępowania, licząc od dnia publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że w związku z wydanym wyrokiem TK pismo w sprawie wznowienia postępowania należy wnieść najpóźniej 21 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2023 r., sygn. akt P 12/22 – Dz.U. z 2023 r. poz. 2740

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego – zgodne z konstytucją

Zgodne z konstytucją jest zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego do dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności. Trybunał Konstytucyjny uznał, że jest to zgodne z konstytucją.

Ważne

Wyrok TK nie zmienia sytuacji podatników, którzy nadal wnosząc sprawę do sądu, muszą liczyć się z tym, że termin przedawnienia ulegnie zawieszeniu. Oznacza to, że w przypadku sporu z organami podatkowymi termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zostanie de facto wydłużony o cały czas trwania postępowania przed sądem.

Podstawa prawna

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2023 r., sygn. akt SK 110/20 – Dz.U. z 2023 r. poz. 2741

Można nadal używać bankowozów niespełniających „nowych wymagań”

Przedłużono możliwość korzystania z bankowozów wykorzystujących pojemniki specjalistyczne, które nie spełniają nowych wymagań wprowadzonych od 2024 r.

Można z nich korzystać aż do czasu ich wyrejestrowania. Muszą jedynie spełniać dotychczas obowiązujące wymagania.

Ważne

Właściciele bankowozów niespełniających nowych wymagań wprowadzanych od 1 stycznia 2024 r. mogą z nich nadal korzystać, co jest dla nich ewidentnie dobrą informacją. Skrytykować można jedynie fakt, iż rozporządzenie w tej sprawie tradycyjnie zostało wydane w ostatnim możliwym terminie.

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne – Dz.U. z 2023 r. poz. 2762

e-Korespondencja przez e-Urząd Skarbowy

Za pomocą konta w e-Urzędzie Skarbowym można wysyłać i odbierać dokumenty. Z takiej formy kontaktu z urzędem mogą skorzystać również m.in. firmy. Doręczenie pisma w tej formie jest równoważne z listem poleconym.

e-Korespondencja za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym zapewnia stały i nieograniczony dostęp do korespondencji dotyczącej spraw podatkowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Za pomocą eKorespondencji można wysyłać i odbierać m.in. pisma w sprawach ogólnych, zaświadczenia, wnioski i zawiadomienia.

Ważne

Aby wysyłać i odbierać pisma i dokumenty elektronicznie, należy wyrazić zgodę na e-Korespondencję. Wystarczy zalogować się do serwisu e-Urząd Skarbowy, przejść do zakładki „Ustawienia”, wybrać opcję „Zgody i powiadomienia”, a następnie zaznaczyć pole wyboru i zaakceptować zgodę na eKorespondencję. Bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć też zgodę na otrzymywanie smsem i e-mailem powiadomień o otrzymaniu dokumentu. Dzięki temu nie trzeba sprawdzać konta w e-US w oczekiwaniu na korespondencję. Jeśli zostanie ona wysłana, dostaniemy o tym natychmiast informację.

Powiadomienie o otrzymaniu dokumentu przez e-Korespondencję jest o tyle istotne, że usługa ta spełnia tę samą funkcję, co poczta tradycyjna. Jest to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Jeśli na konto w e-Urzędzie Skarbowym trafi korespondencja to – podobnie jak w przypadku listu papierowego – zostanie ona uznana za doręczoną po upływie 14 dni.

Dzięki usłudze e-Korespondencja cała korespondencja z urzędu skarbowego będzie znajdować się w jednym miejscu. W e-Urzędzie Skarbowym nie ma ograniczeń ilościowych w przechowywaniu otrzymanej i wysyłanej korespondencji.

Źródło:
• komunikat MF z 22 grudnia 2023 r. pt. „Już 1,4 mln osób korzysta z e-Korespondencji” – opubl. na www.mf.gov.pl

Więcej czasu na wdrożenie e-doręczeń

W Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2023 r. opublikowano nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych. Nowelizacją przesunięto termin obowiązkowego wpisywania do CEiDG adresu do e-doręczeń. Przesunięto także termin uruchomienia usługi e-doręczeń dla wszystkich podmiotów zobowiązanych.

Ważne

Dopiero od 1 stycznia 2025 r. podmioty wnioskujące o wpis do CEiDG będą miały obowiązek podania danych oraz adresu do doręczeń elektronicznych w celu wpisania do bazy adresów elektronicznych i realizacji usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Przesunięto też termin wdrożenia usługi e-doręczeń dla wszystkich podmiotów obowiązanych do korzystania z usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i korzystania w tym celu z adresu do e-doręczeń wpisanego do bazy adresów elektronicznych (m.in. dotyczy to podmiotów wpisanych do KRS). Minister Cyfryzacji wydał komunikat, w którym wskazał 1 października 2024 r. jako termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

Podstawa prawna
ustawa z 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych – Dz.U. z 2023 r. poz. 2699
komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym – Dz.U. z 2023 r. poz. 2764

Podatek od plastiku

Od 1 stycznia 2024 r. mają zastosowanie przepisy wprowadzające opłaty za plastikowe opakowania (tzw. podatek od plastiku). W związku z wprowadzeniem tej opłaty pojawiły się nowe obowiązki, którymi objęto m.in. sklepy, bary, restauracje. Podmioty te muszą pobierać opłaty za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych. Przedsiębiorcy też od 2024 r. w szerszym zakresie objęci zostali obowiązkami w zakresie recyklingu i odzysku wyrobów z tworzyw sztucznych.

Ważne

Jednym z obowiązków przedsiębiorców jest zapewnienie odzysku, w tym także recyklingu odpadów, na określonym ustawowo poziomie. Od 2024 r. dodatkowe obowiązki w tym zakresie pojawiły się w stosunku do produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty powstałe z tworzyw sztucznych powinni w tym roku ponownie zbadać także, jakie obowiązki mają w zakresie recyklingu i odzysku.

Podstawa prawna

art. 3b–3o; art. 8d, art. 11b ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903; ost.zm. Dz.U z 2023 r. poz. 877

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!