Znajdź nas w Google+
Biuro Rachunkowe SINTRA
41-503 Chorzów
 ul. Bożogrobców 32/1
tel/fax 32 241 53 88
e-mail: biuro@sintra.pl
 

SPIS Z NATURY


W związku ze zbliżającym się końcem roku pragniemy o obowiązku przeprowadzenia spisu z natury (inwentaryzacji) na koniec roku. Spisem z natury powinny być objęte:

- towary handlowe
- materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze
- półwyroby
- produkcja w toku
- wyroby gotowe
- braki i odpady.

Spisem z natury powinny zostać objęte również towary obce znajdujące się w Państwa magazynach – nie podlegają one wycenie, należy je ująć jedynie ilościowo z adnotacją czyją stanowią własność.
Podatnicy, którzy:

- prowadzą księgarnie i antykwariaty księgarskie – mogą obejmować spisem z natury jedną pozycję wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne
- wykonujący działalność kantorową zobowiązani są do objęcia spisem z natury niesprzedane wartości dewizowe
- wykonujący działalność polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw zobowiązani są objąć spisem z natury rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki
- uzyskują dochody z działów specjalnych produkcji rolnej – spisem z natury obejmują nie zużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy
 
Spis składników majątku dokonujemy na arkuszach spisowych (można je pobrać poniżej), Spis z natury musi być  sporządzony w sposób rzetelny, staranny i trwały. Zatem wpisując dane należy posługiwać się długopisem, zapisy powinny być czytelne i przejrzyste, a pomyłki przekreślone w taki sposób aby widoczne było co zostało przekreślone, a osoba przekreślająca musi parafować takie skreślenie.
Spis z natury należy sporządzić na dzień 31 grudnia (co nie oznacza, że tego dnia musi zostać sporządzony, a jedynie musi uwzględniać stan na 31 grudnia). Po ustaleniu stanu ilościowego należy dokonać wyceny spisanych składników:

- materiały i towary handlowe – cena zakupu lub cena nabycia lub cena rynkowa z dnia sporządzenia spisu, jeżeli jest ona niższa od cen zakupu lub nabycia
- półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki  własnej produkcji – koszt wytworzenia
- odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania
- niesprzedane wartości dewizowe – cena zakupu, nie wyższa niż kurs średni NBP w dniu kończącym rok obrotowy
- wartość rzeczy zastawionych – według ich wartości rynkowej
- działalność usługowa i budowlana – produkcja niezakończona – koszt wytworzenia, nie niższy od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej
- produkcja zwierzęca – cena rynkowa z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt
 
UWAGA!
Jeśli do wyceny towarów zastosowano ceny rynkowe w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia lub kosztu wytworzenia, to przy poszczególnych pozycjach należy zamieścić również jednostkową cenę zakupu, nabycia lub koszt wytworzenia.
Podatnicy, którzy nie posiadają żadnych składników majątku objętych obowiązkiem spisu z natury, zobowiązani są wypełnić arkusz spisu z natury z adnotacją „Brak na dzień 31.12.2013 składników majątku objętych obowiązkiem spisu z natury”.
 
SŁOWNICZEK
1.       Cena zakupu – cena za zakupione składniki majątku pomniejszona o VAT podlegający odliczeniu, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty i inne podobne obniżenia. W przypadku otrzymania składnika majątku jako darowizny lub spadku – wartość odpowiadająca cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika
2.       Cena nabycia – cena zakupu powiększona o koszty uboczne związane z zakupem towarów i składników majątku do chwili złożenia w magazynie (koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze)
3.       Koszt wytworzenia – koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, wykonywaniem usług lub pozyskaniem (wydobyciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług    


  Elementy:  1 - 1  z  1Strony:  1  
SINTRA 2013 wszelkie prawa zastrzeżone
f